Konkurs piernikowy!

Konkurs piernikowy!

Ignaś Ziółko i Cecylka Knedelek ogłaszają rodzinny konkurs, którego głównymi bohaterami będą oczywiście… pierniki :) Aby wziąć w nim udział wystarczy upiec pierniki, wymyślić ich nazwę, wymienić składniki potrzebne do ich przygotowania, opisać sposób wykonania, sfotografować, a następnie zdjęcie z przepisem przesłać na adres: cecylkaknedelek@autograf.pl.

Na Wasze prace czekamy do 22 grudnia, a werdykt jury (w którym zasiądą eksperci - Cecylka i Ignaś) ogłosimy 24 grudnia 2017.

Nagrodą główną w konkursie jest warsztat z Joanną Krzyżanek, dla grupy przedszkolnej - jeśli zwycięzca lub zwyciężczyni chodzi do przedszkola lub dla klasy – jeśli zwycięzca lub zwyciężczyni uczęszcza do szkoły. Będą też nagrody książkowe i niespodzianki.

Pozdrawiamy Was piernikowo!

Cecylka Knedelek, która lubi ozdabiać pierniki koronką z lukru i Ignaś Ziółko, który upiekł bardzo dużego piernika…

Regulamin konkursu:

I. Organizatorem konkursu są: Wydawnictwo Debit i Wydawnictwo Jedność.

II. Konkurs rozpoczyna się 6 grudnia 2017 r. i trwać będzie do 22 grudnia 2017 roku.

III. Zadanie konkursowe: upiec pierniki, wymyślić ich nazwę, wymienić składniki potrzebne do ich przygotowania, opisać sposób wykonania i sfotografować.

IV. W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci, bez względu na wiek.

V. Nagrodą główną w konkursie jest warsztat z Joanną Krzyżanek, w ustalonym po ogłoszeniu wyników terminie, dla grupy przedszkolnej - jeśli zwycięzca lub zwyciężczyni chodzi do przedszkola lub dla klasy – jeśli zwycięzca lub zwyciężczyni uczęszcza do szkoły.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie:

Zdjęcie z opisem pierników, sposobem ich wykonania (przepisem) oraz listą składników należy przesłać na adres: cecylkaknedelek@autograf.pl
W tytule maila lub na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs piernikowy”.

1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
2. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
3. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię
i nazwisko, nr. telefonu, wiek. Dane te będą służyć organizatorom do kontaktowania się z uczestnikiem konkursu.
4. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

VII. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

VIII. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu
oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

IX. Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, pomysłowość
i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 24 grudnia 2017 roku, poprzez ogłoszenie imion i nazwisk zwycięskich prac na stronie www.wydawnictwo-debit.pl oraz www.jednosc.com.pl oraz na profilu Wydawnictwa Debit i Jedność na Facebooku.
4. Przyznane będą również nagrody za drugie i trzecie miejsce.
5. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone książkami Wydawnictwa Debit i Wydawnictwa JEDNOŚĆ ze specjalna dedykacją autorki.
6. Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród
jest ostateczna.
7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich
równowartość pieniężną.

X. Postanowienia końcowe:
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na opublikowanie efektów pracy na stronie www.wydawnictwo-debit.pl oraz www.jednosc.com.pl, a także na profilach Wydawnictwa Debit i Wydawnictwa JEDNOŚĆ na Facebooku i Instagramie. Autorzy zgadzają się na wykorzystanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronach: www.wydawnictwo-debit.pl oraz www.jednosc.com.pl w zakładce: aktualności.
Przekazując pracę na konkurs uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Osoby do kontaktu:
- ze strony wydawnictwa Debit Agata Picheta, tel. 601 534 553 agata.picheta@soniadraga.com.pl

- ze strony Wydawnictwa JEDNOŚĆ Lucyna Rurarz tel. 41 349 50 15 lucyna.rurarz@jednosc.com.pl