ODKRYJ SAM ZAGADKĘ DĘBÓW ROGALIŃSKICH - konkurs literacki

ODKRYJ SAM ZAGADKĘ DĘBÓW ROGALIŃSKICH - konkurs literacki

1 lipca startuje druga edycja naszego konkursu literackiego wokół serii detektywistycznej „Ignacy i Mela na tropie złodzieja" Zofii Staniszewskiej. Tym razem zadaniem Waszym będzie napisanie alternatywnego zakończenia do drugiej części cyklu: „Ignacy i Mela na tropie złodzieja. Zagadka dębów rogalińskich”. Na prace czekamy do 27 września - to nieprzypadkowa data, tego dnia premierę będzie miała kolejna część przygód Ignacego i Meli.

Regulamin:

I. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Debit

II. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2017 r. i trwać będzie do 27 września.

III. Tematem prac konkursowych jest napisanie alternatywnego zakończenia do książki Zofii Staniszewskiej „Ignacy i Mela na tropie złodzieja. Zagadka dębów rogalińskich”. Mile widziane ilustracje do tekstu.

IV. W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci, bez względu na wiek.

V. Nagrodą Główną w konkursie jest opublikowanie zakończenia na stronie www.wydawnictwo-debit.pl oraz książki Wydawnictwa Debit o wartości 100 zł.

VII. Objętość tekstu alternatywnego zakończenia nie może przekroczyć 500 wyrazów.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Prace konkursowe można wysłać do wydawnictwa na adres:
Wydawnictwo Debit, pl. Grunwaldzki 8–10, 40–127 Katowice
Prace można również przesłać w formie pliku tekstowego lub zeskanować i wysłać na adres mailowy debit@soniadraga.com.pl.
W tytule maila lub na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs literacki”.

Praca konkursowa ma być tekstem napisanym ręcznie lub na komputerze.

2. Temat pracy: Alternatywne zakończenie książki Zofii Staniszewskiej „Ignacy i Mela na tropie złodzieja. Zagadka dębów rogalińskich”.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, nr. telefonu, wiek. Dane te będą służyć organizatorom do kontaktowania się z uczestnikiem konkursu.
6. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

VII. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

VIII. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

IX. Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, pomysłowość, poprawność językową, bogactwo słownictwa i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 27 września 2017, w dniu premiery trzeciej części serii „Ignacy i Mela na tropie złodzieja. Zagadka Królowej Parku"), poprzez ogłoszenie imion i nazwisk zwycięskich prac na stronie www.wydawnictwo-debit.pl oraz na profilu Facebook.
4. Przyznane będą również nagrody za drugie i trzecie miejsce.
5. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone książkami Wydawnictwa Debit z serii „Ignacy i Mela na tropie złodzieja” ze specjalną dedykacją autorki oraz książkami – niespodziankami.
6. Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

X. Postanowienia końcowe:
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na opublikowanie pracy na stronie www.wydawnictwo-debit.pl oraz na profilach Wydawnictwa Debit na Facebooku i Instagramie. Autorzy zgadzają się na wykorzystanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.wydawnictwo-debit.pl w zakładce: aktualności.
Przekazując pracę na konkurs uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Osoba do kontaktu: Olga Kostrzewska–Cichoń, tel. 600 929 626
olga.kostrzewska@open-mind.co